VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi podnikatelem Radek Altmann se sídlem Úsilné 2, 370 10 České Budějovice, IČO 76012964, DIČ CZ750604/2060, (dále jen Zhotovitel nebo Radek Altmann), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované fotoslužby (dále jen Zákazník).

2. Fotoslužbami se rozumí služby a výrobky poskytované Zhotovitelem koncovým zákazníkům zhotovené z dat resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, např. nikoli však výlučně zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty a další.

3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

4. Při objednávání fotoslužby si Zákazník volí způsob dodání a to buď přímo Zhotovitelem, prostřednictvím DPD Parcel shop nebo prostřednictvím smluvního dopravce.

5. Veškerá autorská díla vytvořená zpracovatelem/autorem (fotokoláže, fotomontáže, grafické návrhy, atd...) jsou chráněny autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací). Bez svolení zpracovatele/autora není možné jejich šíření, kopírování, poskytování třetím osobám, prezentování na veřejných místech a internetových stránkách.

IIa. Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:

(a) prostřednictvím internetové fotosběrny Zhotovitele na adrese www.tisk-fotografi.cz, kterou bude objednána fotofotozakázka internetem;

(b) uložením fotofotozakázky na CD/DVD/USB a Zhotoviteli osobně nebo prostřednictvím přepravce;

(c) prostřednictvím emailu, skypu nebo jinych online komunikačních prostředků, pomocí internetových datových úložen;

2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP

3. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje Zákazník na tyto (VOP) a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu.

4. Objednává-li Zákazník zpracování díla, kde musí být provedena grafická práce (fotomontáž, fotokoláž a další) Zhotovitelem, obdrží zákazník náhled k vyjadření a ke schválení. Zákazník není oprávněn po odsouhlasení náhledu tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li náhled odsouhlasen, jej již Zhotovitelem přijat ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou fotofotozakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

IIb. Možné způsoby úhrady zakázky

V hotovosti
1. v místě výroby -
úhrada je provedena na naší adrese Usílné 2, při převzetí objednávky
2. u partnerů DPD - úhrada je provedena v hotovosti u smluvních odběrných míst DPD
3. dobírkou - úhrada je provedena přepravci při převzetí zásilky

Převodem na účet - úhrada je provedena převodem na náš účet, před dodáním zásilky


III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotoslužby, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce Zhotovitelem.

2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.


IV. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou fotofotozakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat nebo v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání fotozakázky, který internetová aplikace nabízí.

3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality fotozakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení fotozakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení fotozakázky odpovídá tak, jakoby fotozakázku prováděl zcela sám.

8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.

9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.


V. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závaznné.

2. Za fotozakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena fotozakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny fotozakázky zůstávají objednané fotoslužby ve vlastnictví zhotovitele.

3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

4. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

5. Uzavření smlouvy o dílo osobně u Zhotovitele:

(a) Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo u Zhotoviztele, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Postup pro zadání platné objednávky lze získat u obsluhy.

(b) Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.

7. Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

(a) Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele, emailem nebo jiným prostředkem komunikace na dálku, bude mít zákazník možnost volby, zda si vyřízenou fotofotozakázku vyzvedne osobně v místě Zhotovitele, osobně u parnerů DPD Parcel shop nebo zda mu tato má být zaslána prostřednictvím smluvního dopravce.

(b) Při zadávání objednávky podle předchozího bodu je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, které tyto programy vyžadují. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, nedojde k uzavření smlouvy o dílo a odeslání objednávky. V případě chybného zadání osobních údajů Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání fotozakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci.

(c) Zvolené místo výdeje vydá Zákazníkovi zhotovenou fotofotozakázku pouze po zaplacení dohodnuté ceny.

(d) Poskytování služeb Zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.

(e) Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den považován za den přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky považován den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem. Pokud Zhotovitel vyžaduje upřesnění, odsouhlasení nebo doplnění objednávky je objednávka považována za přijatou až po doplnění požadovaných údajů.

(f) Objednávka fotofotozakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

(g) Zákazník není oprávněn po odosouhlaseni objednávky nebo odeslání objednávkového internetového formuláře tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána/odsouhlasena a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou fotofotozakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

(h) Zákazník poskytuje Zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka Zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo Zákazníkem zvolení Zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení fotoslužby.

8. Zákazník souhlasí s tím, aby Zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se svou činností. Tyto údaje budou Zhotovitelem použity v souladu s platnými právními předpisy výhradně za účelem informování o produktech z obchodní nabídky a pro jiná obchodní sdělení ze strany Zhotovitele nebo vyhotovení objednávky a nebudou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou zástupců Zhotovitele a to tam, kde jsou tyto informace nutné pro vyhotovení předmětné fotozakázky případně dopravy fotozakázky. Zákazník souhlas uděluje dobrovolně, na dobu neurčitou. Zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše udělený souhlas kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat a registraci s osobními údaji z databáze odhlásit. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem zaniká.


VI. Záruka, kvalita, reklamace

1. Zhotovitel dodá nepoškozenou fotozakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude fotozakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít zhotovenou fotozakázkou až po úhradě fotozakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, ledaže Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady fotozakázky, co do provedení či balení fotozakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené fotozakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, CD apod.) dodaný Zákazníkem.

4. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.

5. V případě, že fotozakázka vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou fotozakázku. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v Reklamačním řádu pro fotoslužby, který tvoří Přílohu k těmto VOP.


VII. Dodání, převzetí fotozakázky

1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou fotofotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotofotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu.

2. Fotofotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

3. Zákazník je povinen se při vyzvednutí hotovené fotofotozakázky v konkrétní prodejně Zhotovitele nebo partnera řídit těmito VOP a pokyny obsluhy.


VIII. Zpracování osobních údajů
Veškeré údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem a za úćelem plnění smlouvy, která je uzavíráná elektronickou objednávkou. Informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete v samostatném článku na našich www.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.

2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník.

3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách Zhotovitele.

5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze fotozakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.

6. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.

7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád pro fotoslužby.

8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. Tyto VOP a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Poskytujeme fotoslužby a dodáváme foto výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde z naší strany k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci posoudíme a vynasnažíme se vyřešit v co nejkratším termínu.


1. Úprava právních vztahů

Smluvní úprava právních vztahů vychází z Všeobecných obchodních podmínek podikatele Radek Altmann.


2. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí fotozakázky. Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.


3. Reklamace vady

Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.

Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky Zákazník zašle kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle ji. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotozakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.

Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky zaslané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.

V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamovanou fotozakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

V případě reklamace ceny fotozakázky, je nutné kontaktovat Zhotovitele emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně u Zhotovitele.


3.1. Reklamace fotozakázky zaslané prostřednictvím externího přepravce

Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, je Zákazník povinen vizuálně zkontrolovat její stav. V případě zjevné vady (např. viditelné poškození obalu), Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky.

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci nejpozději do dvou dnů po převzetí zásilky osobně na kterékoliv pobočce České pošty, v případě DPD písemně na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na lince 225 373 153. Zároveň Zákazník informuje o poškození zásilky Zpracovatele telefonicky (773 445 889) nebo e-mailem na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě reklamace vady u fotozakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera, uplatňuje Zákazník reklamaci přímo u Zhotovitele telefonicky (773 445 889) nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s identifikací reklamované fotozakázky a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem, zobrazujícím míru poškození fotozakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji. Pokud je nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Zákazníka kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na zákaznické centrum Zhotovitele.


3.2. Reklamace fotozakázky vyzvednuté u Zhotovitele

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník u Zhotovitele, kde byla fotozakázka vyzvednuta.  K reklamaci je nutné předat kompletní fotozakázku. Zhotovitel zkontroluje kompletnost fotozakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud námitky budou shledány důvodnými, provede opravu fotozakázky a odešle ji.


4. Vlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

1.Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.
2. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí subjektivního vkusu jako je např. podání barev nebo světlost a kontrast snímku

3. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, nelze zaručit úplnou barevnou shodu.

4. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.
5. Odlišná berovenost fotozakázky se zobrazením na monitoru, mobilu, tabletu či jiného zobrazovacího zařizení. Což může být dáno neodborným nastavením monitorů a nekalibrovaným prostředím.

6. Předmětem reklamace nemůže být provedení fotomontáží, fotokoláží a dalších grafických úprav, kde zákazník obdržel náhled, který odsouhlasil a schvalil k dalšimu zpracování.


5. Závěrečná ustanovení

Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.

Vytisknout E-mail